text.skipToContent text.skipToNavigation

Generelle handelsbetingelser for køb på shop.grohe.com

 

§ 1 Anvendelsesområde af de generelle handelsbetingelser

1.1 Alle leverancer og ydelser foretages udelukkende på baggrund af de følgende handelsbe-tingelser, i den version der er gældende på tidspunktet for ordren. Afvigende handelsbetingel-ser er ikke gældende, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt på skrift. 

1.2 Den kontraktmæssige partner er: 

Grohe A/S

Sluseholmen 8C, 2th

2450 København SV / Danmark


Telefon: +45 44 65 68 00

E-Mail: grohe@grohe.dk 


(nedenfor omtalt som “sælger eller ”Grohe””)

1.3 I disse handelsbetingelser kan ‘kunde’ både referere til forbrugere og virksomheder. Kun-den er ‘forbruger’, når kunden hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Kunden anses for erhvervsdrivende, når kunden foretager købet som led i kundens erhvervsmæssige aktivite-ter. 

§ 2 Kontraktindgåelse og -gennemførelse

2.1 Efter at have fundet det ønskede produkt, kan dette betragtes nærmere, uden forpligtel-ser, ved at klikke på produktnavnet eller produktbilledet. Produktet kan tilføjes til indkøbskur-ven ved klikke på ”Tilføj til kurv”-knappen. Du kan til enhver tid se indkøbskurvens indhold uden forpligtelser, ved at klippe på indkøbskurv-ikonet. Du kan fjerne eller ændre produkter-ne i indkøbskurven ved at rette antal eller klikke på ”fjern”-ikonet. Klik på ”Gå til kassen”-knappen, hvis du ønsker at købe produkterne i indkøbskurven.  

2.2 Videre i bestillingsprocessen vil du blive bedt om at indtaste din fakturerings- og leve-ringsadresse under feltet ”Forsendelsesadresse”.

2.3 Ved næste trin i bestillingsprocessen indtastes betalingsoplysninger under feltet ”Beta-lings- og faktureringsadresse” via en SSL-krypteret side. Du har mulighed for at betale med kreditkort (Visa og Master Card) eller via PayPal. Endvidere har du mulighed for at redigere faktureringsadressen, såfremt den ikke er den same som leveringsadressen. 

Ved sidste trin er der mulighed for at gennemgå ordren en sidste gang, før den lægges ende-ligt. Du kan rette stavefejl i leveringsadressen ved at navigere tilbage til tidligere sider eller ved at afbryde bestillingen og starte forfra. 

2.4 Både betalingsinformationen og selve ordren gennemføres ved at klikke “Afsend ordre”. Ved at gennemføre ordren, giver du et bindende bud på en kontraktindgåelse med os. Dette bud er accepteret når en ordrebekræftelse er sendt til din e-mail. Købskontrakten træder hermed i kraft. 

2.5 Du har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dato, du har modtaget produktet. Fortryder du købet, kan du for egen regning sende produktet tilbage senest den 14. dag efter modta-gelsen eller du kan nægte at modtage produktet, når det leveres. Hvis du sender produktet retur, skal det være i samme stand, som da du modtog det. Dvs. at fortrydelsesretten bortfal-der, hvis produktets stand og mængde ikke er den samme som ved levering. Benytter du dig af fortrydelsesretten, vil du få dine penge tilbage efter, at vi har modtaget produktet og kon-trolleret, at det lever op til betingelserne for fortrydelsesretten. Pengene tilbagebetales via bankoverførsel.

§ 3 Lagring og brug af personlige data 

Vi gemmer din ordre og informationerne du har indtastet i forbindelse med købet. Vi sender dig en ordrebekræftelse pr. e-mail med al ordreinformation. Du har derudover mulighed for at printe både ordren og vores handelsbetingelser før ordren afgives. 

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Grohe og opbevares i fem år, hvorefter oplysnin-gerne slettes. 

Oplysninger afgivet til www.grohe.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tred-jemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. De indtastede oplysninger ved et køb, såsom navn, adresse, e-mail, telefon m.v., benyttes kun til ordrebehandlingen. Det er kun kreditkortoplysninger der transmitteres krypteret. Alle ordreoplysningerne gemmes i vo-res regnskabssystem og gemmes i op til 10 år og bruges bl.a. ved ombytning og efterfølgen-de salg. Grohe benytter cookies, som holder i selve sessionen til bl.a. indholdet af bestilling og beregning af ordre, men slettes efter et døgn. Vi gemmer alle IP adresser i vores log, som kun benyttes ved misbrug og svindel (f.eks. falske ordrer samt dankortsvindel). Som registre-ret i vores systemer har du altid mulighed for at gøre indsigelse over en registrering eller be-gære indsigt i de registrerede oplysninger, jf. regler i Persondataloven

Som registreret hos Grohe har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Grohe via e-mail til gro-he@grohe.dk.

Logstatistik bruges på www.grohe.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af hvor mange besøgende, et website har haft, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades m.v.

På www.grohe.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktio-nalitet. 

§ 4 Priser og forsendelsesomkostninger

4.1 Alle priser er inklusiv moms og eksklusive forsendelsesomkostninger. Vi leverer med PostNord eller en anden udbyder efter vores valg. 

4.2 I tilfælde af, at der gøres brug af fortrydelsesretten, ligger fragtomkostninger i forbindelse med returnering hos kunden jf. § 2.5.

§ 5 Leveringsbetingelser

5.1 Vi leverer udelukkende til Danmark.

5.2 Medmindre andet er oplyst i tilbuddet, vil produkterne typisk blive overleveret til transpor-tøren senest 3 dage efter, at ordrebekræftelsen er afsendt. 

§ 6 Betalingsbetingelser

6.1 Betaling med kreditkort

Betaling kan ske via kreditkort (Visa og Master Card). Ved betaling med kreditkort, vil beløbet først blive trukket fra din konto efter ordrebekræftelsen er sendt til dig. 

6.2 Betaling med PayPal

Du betaler fakturabeløbet via internetbetalingsudbyderen PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg). Dette foregår under dennes gæl-dende brugerbetingelser, som kan findes her: 

https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=da_DK. 

Man skal være registreret hos PayPal (eller registrere sig selv for første gang ved købet), legitimeres via ens dataadgang og bekræfte betalingsinstruktionerne overfor os (en undtagel-se kan muligvis være ved gæsteadgang). Du vil modtage yderligere informationer i løbet af ordreprocessen. 

6.3 Ejendomsforbehold; kompensation; tilbageholdsret

(1) I forbrugerkøb forbeholder vi os ejerskab af købsproduktet indtil betaling af fakturabeløbet er gennemført. I handelskøb forbeholder vi os ejerskab af det købte produkt indtil alle ude-stående fordringer fra forretningsrelationen med køber, er afregnet. De relevante sikkerheds-rettigheder kan overføres til tredjeparter. 

(2) Du har ikke ret til kompensation såfremt dit krav er fastslået ved en domstol eller er imø-dekommet eller ubestridt af os. Ansvarsbegrænsningerne i § 8 finder anvendelse.  Du har ikke tilbageholdelsesret medmindre dit modkrav er baseret på samme kontraktmæssige for-hold. 

§ 7 Garanti

7.1 Hvis det købte produkt har en produktfejl, vil købelovens regler om bl.a. omlevering, af-hjælpning og hæveadgang være gældende.  

Vil køberen i et forbrugerkøb påberåbe sig en mangel, skal køberen give sælgeren meddelel-se herom inden for rimelig tid, efter at køberen har opdaget manglen. I modsat fald taber kø-beren retten til at påberåbe sig manglen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at køberen opdagede manglen, er altid rettidig jf. Købelovens §81.

I handelskøb skal køberen reklamere straks efter det købte produktet er kommet køberen i hænde. I modsat fald mister køberen retten til at påberåbe sig manglen.

7.2 Kundens reklamationsret er gældende i den periode der følger af købeloven. 

7.3 Følgende anses ikke som en mangel: slitage forårsaget af brug og andre naturlige pro-cesser; produktets kvalitet eller fejl forårsaget af  forkert behandling, oplagring eller installati-on efter risikoovergang; manglende overholdelse af samlevejledning eller vedligeholdelsesin-struktioner; overbelastning af produktet; manglende vedligeholdelse og pleje; produktets kva-litet eller fejl opstået som følge af usædvanlig brug.

§ 8 Grohes nsvar 

8.1 Produktansvar

Grohe er kun ansvarlig for personskader i det omfang det kan bevises, at skaden skyldes fejl og/eller forsømmelse begået af Grohe eller andre som Grohe har ansvar for. Grohe er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produkterne er i kø-bers besiddelse. Grohe er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter hvor disse indgår. Grohe påtager sig intet ansvar for, at leverede produkter lovligt må anvendes til påtænkte formål. Det er kundens ansvar, at iagttage, at le-verede materialer er egnede til det formål, hvortil de ønskes anvendt. Grohe er ikke ansvarlig for tab og skader, som følger af produkternes forkerte anvendelse. Grohe er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Grohes ansvar kan endvidere ikke oversti-ge prisen for det købte produkt, ekskl. moms. I den udstrækning Grohe måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Grohe skadesløs i samme omfang, som Grohes ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse.

8.2 Ansvarsbegrænsning

Grohes erstatningsansvar for tab der opstår som følge af mangler eller forsinkelse ved det leverede produkt, er begrænset til direkte tab. Driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, følgeskader og andre indirekte tab kan ikke kræves erstattet. Grohes maksimale ansvar pr. opstået skade er i alle tilfælde begrænset til et beløb, svarende prisen for det købe produkt.  

Grohe kan ikke gøres ansvarlig for manglende opfyldelse af aftaler i tilfælde af force majeu-re eller anden ekstraordinær omstændighed.

Force majeure eller anden ekstraordinær omstændighed foreligger, såfremt Grohe eller Gro-hes underleverandør forhindres helt eller delvist i at opfylde indgåede aftaler eller hvor det må anses for en urimelig byrde på grund af krig, borgerkrig, oprør, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til stormflod, skypumper og brand, arbejds-nedlæggelser, svigtende forsyninger af råvarer, betydelige prisstigninger, hærværk, tyveri, svigtende energiforsyning eller kommunikationsmidler eller anden ekstraordinær begivenhed, som Grohe hverken kunne eller burde have forudset.

§ 9 Kundeservice/mægling af konflikter

9.1 I tilfælde af spørgsmål, indsigelser eller klager kan du kontakte vores kundeservice man-dag til torsdag fra kl. 08-16 og fredage fra kl. 08-15.30 på telefon: +45 44 65 68 00 og på mail: grohe@grohe.dk. 

§ 10 Lovvalg og værneting

10.1 Dansk lovgivning finder anvendelse på alle køb.

10.2 Enhver tvist vedrørende købet afgøres af de danske domstole med Københavns Byret som værneting i 1. instans.