text.skipToContent text.skipToNavigation

Generelle handelsbetingelser for køb på shop.grohe.dk

§ 1 Anvendelsesområde af de generelle handelsbetingelser

1.1 Alle leverancer og ydelser foretages udelukkende på baggrund af de følgende handelsbe-tingelser, i den version der er gældende på tidspunktet for ordren. Afvigende handelsbetingel-ser er ikke gældende, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt på skrift. 

1.2 Den kontraktmæssige partner er: 

GROHE A/S
Ved Stigbordene 32, 2. th
2450 København SV

Telefon: +45 44 65 68 00

E-Mail: grohe@grohe.dk 

(nedenfor omtalt som “sælger eller ”Grohe””)

1.3 I disse handelsbetingelser kan ‘kunde’ både referere til forbrugere og virksomheder. Kun-den er ‘forbruger’, når kunden hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Kunden anses for erhvervsdrivende, når kunden foretager købet som led i kundens erhvervsmæssige aktivite-ter. 

§ 2 Kontraktindgåelse og -gennemførelse

2.1 Efter at have fundet det ønskede produkt, kan dette betragtes nærmere, uden forpligtel-ser, ved at klikke på produktnavnet eller produktbilledet. Produktet kan tilføjes til indkøbskur-ven ved klikke på ”Tilføj til kurv”-knappen. Du kan til enhver tid se indkøbskurvens indhold uden forpligtelser, ved at klippe på indkøbskurv-ikonet. Du kan fjerne eller ændre produkter-ne i indkøbskurven ved at rette antal eller klikke på ”fjern”-ikonet. Klik på ”Gå til kassen”-knappen, hvis du ønsker at købe produkterne i indkøbskurven.  

2.2 Videre i bestillingsprocessen vil du blive bedt om at indtaste din fakturerings- og leve-ringsadresse under feltet ”Forsendelsesadresse”.

2.3 Ved næste trin i bestillingsprocessen indtastes betalingsoplysninger under feltet ”Beta-lings- og faktureringsadresse” via en SSL-krypteret side. Du har mulighed for at betale med kreditkort (Visa og Master Card) eller via PayPal. Endvidere har du mulighed for at redigere faktureringsadressen, såfremt den ikke er den same som leveringsadressen. 

Ved sidste trin er der mulighed for at gennemgå ordren en sidste gang, før den lægges ende-ligt. Du kan rette stavefejl i leveringsadressen ved at navigere tilbage til tidligere sider eller ved at afbryde bestillingen og starte forfra. 

2.4 Både betalingsinformationen og selve ordren gennemføres ved at klikke “Afsend ordre”. Ved at gennemføre ordren, giver du et bindende bud på en kontraktindgåelse med os. Dette bud er accepteret når en ordrebekræftelse er sendt til din e-mail. Købskontrakten træder hermed i kraft. 

2.5 Du har altid 14 dages fortrydelsesret fra den dato, du har modtaget produktet. Fortryder du købet, kan du for egen regning sende produktet tilbage senest den 14. dag efter modta-gelsen eller du kan nægte at modtage produktet, når det leveres. Hvis du sender produktet retur, skal det være i samme stand, som da du modtog det. Dvs. at fortrydelsesretten bortfal-der, hvis produktets stand og mængde ikke er den samme som ved levering. Benytter du dig af fortrydelsesretten, vil du få dine penge tilbage efter, at vi har modtaget produktet og kon-trolleret, at det lever op til betingelserne for fortrydelsesretten. Pengene tilbagebetales via bankoverførsel.

§ 3 425 g CO2 flasker - Startsæt & Genopfyldningssæt

3.1 GROHE Blue Startsæt 425 g CO2 flasker (4 stykker) – 40422000
Ved køb af et GROHE Blue Startsæt får du fire 425g CO2 flasker.

3.2 GROHE Blue Genopfyldningssæt 425g CO2 flasker (4 stykker) - 40687000
Når du har tømt de fire 425g CO2 flasker har du mulighed for at genbestille samme mængde nye flasker (4 flasker). Dette genopfyldningssæt inkludere genopfyldningen af de tomme flasker du har indsendt. Får at få genopfyldt flaskerne er det nødvendigt at indsende et komplet sæt af tomme CO2 flasker (4 stykker).

3.3 Returneringen af tomme flasker
Leverandørens instruksioner er til for at sikre at fragten håndteres problemfrit samt at flaskerne er markeret som farligt gods. I tilfælde af, at leverandørens instruksioner ikke bliver set kan det medføre fejl i returneringen som ikke vil være i dit favør. Returneringsmærkatet samt klistermærke (for tildækning af det diamantformede farligt gods-symbol) vil blive sendt til dig ved bestilling af CO2 genopfyldningen. Fragtservicen kan kun gennemføre returneringen såfremt symbolet for farligt gods er fuldkommen tildækket. Alle returneringer der er foretaget korrekt bliver registreret af os samt taget hånd om på baggrund af returneringsmærkatet. Bestillingen af en genopfyldning udføres kun såfremt der er bestilt en returnering.
De tomme CO2 flasker skal returneres indenfor 90 dage efter ordrebekræftelsen for genopfyldningen er modtaget. Såfremt denne tidsfrist ikke overholdes vil det betalte beløb automatisk blive refunderet. Leverandøren forbeholder sig retten til at fratrække de administrative omkostninger fra returneringsbeløbet.

3.4 Returneringen af fulde CO2 flasker
Ved returneringen af fulde CO2 flasker til leverandøren (f.eks. ved at gøre brug af fortrydelsesretten) er det tydeliggjort, at der er tale om fragt af farligt gods. Sådanne produkter er kun lovlige at transportere under særlige omstændigheder og påkræver nøjagtige mærkningskrav grundet højere risiko ved transport (læs venligst vores information om fragt af farligt gods).

3.5 Returneringsomkostninger
Leverandøren skal dække returneringen af tomme flasker såfremt at returneringen er foretaget i overenstemmelse med leverandørens instruksioner og såfremt returneringsmærkatet, leveret af leverandøren, er anvendt. I tilfælde af ufærdige returneringer og/eller beskadiggjorte tomme flasker, vil omkostningerne for returneringen samt de beskadiggjorte tomme flasker påfalde køberen. Beskadiggjort farligt gods må ikke returneres under nogle omstændigheder. Derudover forbeholder leverandøren sig retten til at fratage køberen muligheden for flere genopfyldningsbestillinger såfremt køberen gentagne gange har handlet i uoverensstemmelse med kravene for returneringen af CO2 flasker. Hvis du ønsker at returnere CO2 flasker uden at bestille et genopfyldningssæt, kontakt da Webshop Kundeservice. Vi kan hverken acceptere fragt der ikke skal returneres eller refundere fragtomkostningerne.
 

§ 4 Lagring og brug af personlige data 

Vi gemmer din ordre og informationerne du har indtastet i forbindelse med købet. Vi sender dig en ordrebekræftelse pr. e-mail med al ordreinformation. Du har derudover mulighed for at printe både ordren og vores handelsbetingelser før ordren afgives. 

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Grohe og opbevares i fem år, hvorefter oplysnin-gerne slettes. 

Oplysninger afgivet til www.grohe.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tred-jemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. De indtastede oplysninger ved et køb, såsom navn, adresse, e-mail, telefon m.v., benyttes kun til ordrebehandlingen. Det er kun kreditkortoplysninger der transmitteres krypteret. Alle ordreoplysningerne gemmes i vo-res regnskabssystem og gemmes i op til 10 år og bruges bl.a. ved ombytning og efterfølgen-de salg. Grohe benytter cookies, som holder i selve sessionen til bl.a. indholdet af bestilling og beregning af ordre, men slettes efter et døgn. Vi gemmer alle IP adresser i vores log, som kun benyttes ved misbrug og svindel (f.eks. falske ordrer samt dankortsvindel). Som registre-ret i vores systemer har du altid mulighed for at gøre indsigelse over en registrering eller be-gære indsigt i de registrerede oplysninger, jf. regler i Persondataloven

Som registreret hos Grohe har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Grohe via e-mail til gro-he@grohe.dk.

Logstatistik bruges på www.grohe.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af hvor mange besøgende, et website har haft, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades m.v.

På www.grohe.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktio-nalitet. 

§ 5 Priser og forsendelsesomkostninger

5.1 Alle priser er inklusiv moms og eksklusive forsendelsesomkostninger. Vi leverer med PostNord eller en anden udbyder efter vores valg. 

5.2 I tilfælde af, at der gøres brug af fortrydelsesretten, ligger fragtomkostninger i forbindelse med returnering hos kunden jf. § 2.5.

5.3 Hvis køberen gentagne gange ikke er tilstede under leveringen eller nægter modtagelsen, vil fragtomkostningerne blive pålagt køberen.

§ 6 Leveringsbetingelser

6.1 Vi leverer udelukkende til Danmark.

6.2 Medmindre andet er oplyst i tilbuddet, vil produkterne typisk blive overleveret til transpor-tøren senest 3 dage efter, at ordrebekræftelsen er afsendt. 

§ 7 Betalingsbetingelser

7.1 Betaling med kreditkort

Betaling kan ske via kreditkort (Visa og Master Card). Ved betaling med kreditkort, vil beløbet først blive trukket fra din konto efter ordrebekræftelsen er sendt til dig. 

7.2 Betaling med PayPal

Du betaler fakturabeløbet via internetbetalingsudbyderen PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg). Dette foregår under dennes gæl-dende brugerbetingelser, som kan findes her: 

https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=da_DK. 

Man skal være registreret hos PayPal (eller registrere sig selv for første gang ved købet), legitimeres via ens dataadgang og bekræfte betalingsinstruktionerne overfor os (en undtagel-se kan muligvis være ved gæsteadgang). Du vil modtage yderligere informationer i løbet af ordreprocessen. 

7.3 Ejendomsforbehold; kompensation; tilbageholdsret

(1) I forbrugerkøb forbeholder vi os ejerskab af købsproduktet indtil betaling af fakturabeløbet er gennemført. I handelskøb forbeholder vi os ejerskab af det købte produkt indtil alle ude-stående fordringer fra forretningsrelationen med køber, er afregnet. De relevante sikkerheds-rettigheder kan overføres til tredjeparter. 

(2) Du har ikke ret til kompensation såfremt dit krav er fastslået ved en domstol eller er imø-dekommet eller ubestridt af os. Ansvarsbegrænsningerne i § 8 finder anvendelse.  Du har ikke tilbageholdelsesret medmindre dit modkrav er baseret på samme kontraktmæssige for-hold. 

§ 8 Garanti

8.1 Hvis det købte produkt har en produktfejl, vil købelovens regler om bl.a. omlevering, af-hjælpning og hæveadgang være gældende.  

Vil køberen i et forbrugerkøb påberåbe sig en mangel, skal køberen give sælgeren meddelel-se herom inden for rimelig tid, efter at køberen har opdaget manglen. I modsat fald taber kø-beren retten til at påberåbe sig manglen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at køberen opdagede manglen, er altid rettidig jf. Købelovens §81.

I handelskøb skal køberen reklamere straks efter det købte produktet er kommet køberen i hænde. I modsat fald mister køberen retten til at påberåbe sig manglen.

8.2 Kundens reklamationsret er gældende i den periode der følger af købeloven. 

8.3 Følgende anses ikke som en mangel: slitage forårsaget af brug og andre naturlige pro-cesser; produktets kvalitet eller fejl forårsaget af  forkert behandling, oplagring eller installati-on efter risikoovergang; manglende overholdelse af samlevejledning eller vedligeholdelsesin-struktioner; overbelastning af produktet; manglende vedligeholdelse og pleje; produktets kva-litet eller fejl opstået som følge af usædvanlig brug.

§ 9 Grohes nsvar 

9.1 Produktansvar

Grohe er kun ansvarlig for personskader i det omfang det kan bevises, at skaden skyldes fejl og/eller forsømmelse begået af Grohe eller andre som Grohe har ansvar for. Grohe er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produkterne er i kø-bers besiddelse. Grohe er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter hvor disse indgår. Grohe påtager sig intet ansvar for, at leverede produkter lovligt må anvendes til påtænkte formål. Det er kundens ansvar, at iagttage, at le-verede materialer er egnede til det formål, hvortil de ønskes anvendt. Grohe er ikke ansvarlig for tab og skader, som følger af produkternes forkerte anvendelse. Grohe er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Grohes ansvar kan endvidere ikke oversti-ge prisen for det købte produkt, ekskl. moms. I den udstrækning Grohe måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Grohe skadesløs i samme omfang, som Grohes ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse.

9.2 Ansvarsbegrænsning

Grohes erstatningsansvar for tab der opstår som følge af mangler eller forsinkelse ved det leverede produkt, er begrænset til direkte tab. Driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, følgeskader og andre indirekte tab kan ikke kræves erstattet. Grohes maksimale ansvar pr. opstået skade er i alle tilfælde begrænset til et beløb, svarende prisen for det købe produkt.  

Grohe kan ikke gøres ansvarlig for manglende opfyldelse af aftaler i tilfælde af force majeu-re eller anden ekstraordinær omstændighed.

Force majeure eller anden ekstraordinær omstændighed foreligger, såfremt Grohe eller Gro-hes underleverandør forhindres helt eller delvist i at opfylde indgåede aftaler eller hvor det må anses for en urimelig byrde på grund af krig, borgerkrig, oprør, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til stormflod, skypumper og brand, arbejds-nedlæggelser, svigtende forsyninger af råvarer, betydelige prisstigninger, hærværk, tyveri, svigtende energiforsyning eller kommunikationsmidler eller anden ekstraordinær begivenhed, som Grohe hverken kunne eller burde have forudset.

§ 10 Kundeservice/mægling af konflikter

10.1 I tilfælde af spørgsmål, indsigelser eller klager kan du kontakte vores kundeservice man-dag til torsdag fra kl. 08-16 og fredage fra kl. 08-15.30 på telefon: +45 44 65 68 00 og på mail: grohe@grohe.dk. 

§ 11 Betingelser for indløsning af vouchers

GROHE tilbyder, som en del af kampagner og promoveringer, vouchers som er gældende indenfor en specifik periode. Individuelle produkter kan udelukkes fra tilbudskampagnerne.

11.1 Gyldighed og anvendelighed. Vouchers er kun gældende i den specificerede periode og kan kun benyttes og indløses én gang ved en ordre på shop.grohe.dk for de produkter der tilbydes. Vouchers mister derefter deres gyldighed. En udvidelse er inkluderet. Kun én vouchers kan benyttes pr. ordre og kunde. Det er ikke muligt at kombinere forskellige vouchers. Du kan indløse rabatten før ordreprocessen gennemføres ved, at indsætte vouchers i det anviste felt i indkøbskurven. Det er ikke muligt at få en kontantbetaling, en renteberegning eller en tilbagevirkende kreditering på ordre der allerede er registrerede. Vouchers kan ikke overføres til en anden kundekonto. Af administrative årsager er det ikke muligt, at tilbagebetale resterende kredit. Vouchers krediteres ikke mod forsendelsesomkostninger. Det er ikke tilladt at sælge eller overføre vouchers til tredjeparter. Hvis vi formoder at vourchers på nogen måde misbruges (f.eks. sælges eller deles med andre), tillader vi os at ophæve og/eller suspendere din kundekonto uden, at informere dig. Vi forbeholder os retten til på hvilket som helst tidspunkt, at tilbagetrække kampagner samt rabatter, uden yderligere varsel.

11.2 Minimums-ordrebeløb. Hvorvidt samt i hvilket omfang der påkræves et minimums-ordrebeløb for, at indløse vouchers, vil altid være specificeret i den pågældende vouchers specifikke vilkår og betingelser.

11.3 Returnering af artikler. Såfremt du gør brug af din returret vil den reducerede købspris refunderes. Der er ingen ret til refusion eller erstatning af rabatten.

§ 12 Lovvalg og værneting

12.1 Dansk lovgivning finder anvendelse på alle køb.

12.2 Enhver tvist vedrørende købet afgøres af de danske domstole med Københavns Byret som værneting i 1. instans. 

09.04.2020